17. Ulusal Turizm Kongresi

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları

A-     GENEL YAZIM İLKELERİ

 

  Örnek Bildiri Tam Metni | Örnek Kapak Düzeni

 

1.       Kongreye gönderilen bildiriler başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır,

2.       Katılımcıların "kapak sayfası" dosyası ve "metin" dosyası olmak üzere iki ayrı dosya hazırlamaları gerekmektedir.

3.       Kapak sayfasında aşağıda yer alan bilgiler yer almalıdır:

a.       Bildirinin başlığı,

b.      Yazar/yazarların isimleri,

c.       Yazar/yazarların çalıştıkları kurumlar,

d.      Yazar/yazarların telefon numaralarını ve e-posta adresleri.

4.       Metin dosyası ise aşağıdaki kısımlardan oluşmalıdır:

a.         Bildirinin başlığı,

b.        En az 150 ve fazla 200 kelimelik Türkçe özet,

c.         En fazla 5 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler,

d.        Bildiri metni,

e.        Tablo ve şekiller,

f.          Referanslar,

g.         Ekler, notlar vb. (eğer varsa…).

 

(İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelime (keywords) verilmesine gerek yoktur)

 

5.       Bildiriler Türkçe yazılmalıdır. Metin içerisinde kullanılan terimlerin mümkün olduğunca Türkçe sözlükte yer alan kelimeler olmasına özen gösterilmelidir.

6.       Bildiri tam metinleri tablolar, şekiller, kaynakça ve EK’ler dahil 15 sayfayı aşmamalıdır.

7.       Bildiri metni A4 kâğıdının bir yüzüne Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve soldan 4 cm, alt-üst 3 cm, sağdan 2 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

8.       Bildiri başlığı BÜYÜK HARF 14 punto, ortalı ve koyu (bold) olmalıdır. Bildiri metninde GİRİŞ ve SONUÇ dahil tüm birinci kademe alt başlıklar BÜYÜK HARF, 12 punto, sola yaslı ve koyu olmalıdır. Bildiri metninde ikinci kademe başlıklar İlk Harfleri Büyük Harf diğerleri küçük harf, 12 punto, sola yaslı ve koyu olmalıdır. Bildiri metninde üçüncü kademe başlıklar ise İlk Harfleri Büyük Harf diğerleri küçük harf, 12 punto, sola yaslı italik ve koyu olmalıdır.

 

(örnek yazım için aşağıdaki linke basınız)

 

 

9.       Paragraf başlarında girinti (tab) kullanılmamalıdır. Paragraf aralarında sadece 6 nk (paragraf öncesi 0 nk, sonrası 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Kesinlikle daha fazla boşluk bırakılmamalıdır.

10.   Metin içerisinde internet URL adresi kesinlikle verilmemelidir. İnternet URL adresleri sadece kaynakça listesinde ve aşağıdaki şekilde verilmelidir:

Metin içinde:
Türkiye’yi 2015 yılında .... milyon Alman turist ziyaret etmiştir (TÜRSAB İstatistikleri, 2014).

Kaynakçada:
TÜRSAB (2014). Milliyetlere Göre Gelen Turistler, http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/milliyetlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler, Erişim Tarihi: 20 Şubat 2014. 
 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında tereddüt oluşur ise bildiri tam metni ve içeriği hazırlanırken, bildiri sunulan alandaki ulusal/uluslararası akademik yazım kuralları dikkate alınmalıdır (bkz. APA Yazım Kılavuzu). 

 

11.   Metin içinde yer alan tüm çizim, harita, grafik ve fotoğraflar ''Şekil'' olarak; çizelgeler ise ''Tablo'' olarak isimlendirilmelidir. Tablo ve şekiller, yazı alanında iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır. 

 

B-      METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME

1.       Metnin içinde geçen alıntıların doğrudan veya dolaylı olması dikkate alınarak aşağıdaki örneklere uygun şekilde atıf yapılmalıdır. Dipnot sadece bazı kavram ve kelimelerin açıklanması gerekliyse kullanılabilir.

2.       Metin içinde kaynak gösterirken dolaylı alıntılarda (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı) yöntemi; doğrudan alıntılarda ise (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı : Sayfa No) yöntemi kullanılacaktır. Ayrıca doğrudan alıntılarda alıntı yapılan kısım çift tırnak içinde (" ") gösterilmelidir.

3.       Eğer yazardan metin içinde söz edilirse, parantezin içinde yalnızca yıl (2010) belirtilmelidir.

4.       Aynı yazara ait kaynaklar kaynakça listesinde tarih sırasına göre (eskiden yeniye doğru) verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise kaynağın metin içinde referans veriliş sırasına göre yayın yılının yanına (a, b) şeklinde harf eklenerek belirtilmesi gerekir.

 

 

 

Metin İçinde Kaynak Göstermeye İlişkin Örnekler:


a. Tek yazarlı bir eserden dolaylı alıntı 
(Bahar, 2000)


b. Tek yazarlı bir eserden doğrudan alıntı
(Bahar, 2000: 25)


c. İki yazarlı bir eserden dolaylı alıntı 
(Türk ve Ayaz, 2000)


d. İki yazarlı bir eserden doğrudan alıntı

(Türk ve Ayaz, 2000: 470)


e. Üç veya daha fazla yazarlı bir eserden dolaylı alıntı 
(Karasar vd., 2006)


f. Üç veya daha fazla yazarlı bir eserden doğrudan alıntı
(Karasar vd., 2006: 18)

 

C-      KAYNAKÇA LİSTESİ DÜZENLEME

 

1.       Kaynakça listesi, alfabetik sırayla düzenlenmelidir

2.       Aynı yazara ait kaynaklar tarih sırasına göre (eski tarihli olandan yeni tarihli olana doğru) verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise kaynağın metin içinde referans veriliş sırasına göre yayın yılının yanına (a, b) şeklinde belirtilmelidir.

Dergi Makalesi:
Antoncic, B. (2007). Intrapreneurship: a comparative structural equation modeling study. Industrial Management & Data Systems, 107(3): 309-325.

 

Çakıcı, C., Yenipınar, U. ve Benli, S. (2014). Yavaş şehir hareketi: Seferihisar halkının tutum ve algıları ile yaşam doyumları. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(3): 87-98.

 

Kitap:

Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.

 

Blau, P.  (1964). Exchange and Power in Social Life, New York: Wiley.

Kitap Bölümü:

Kılınç, İ. ve Taşgit, Y. E. (2008). Otel İşletmelerinde Porter’in Jenerik Rekabet Stratejileri. İçinde: F. Okumuş ve U. Avcı (Der.), Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 285-298.

 

Robinson, J. P., Shaver, P.R. ve Wrightsman, L.S. (1991). Criteria for scale selection and evaluation. İçinde: Robinson, J.P., Shanver, P.R. and Wrightsman, L.S. (Der.), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes, San Diego, CA: Academic Press, ss.123-148.

Bildiri:

Avci, U., Madanoglu, M. ve Okumus, F. (2008). Strategic Orientation and Firm Performance in Hospitality and Tourism in the Context of Developing Countries. Southern Management Association Meeting, 29 October–1 November 2008, Florida, USA, ss.407-412.

 

Çakıcı, C. ve Yıldırım, O. (2015). Algılanan Fiyat Adaletinin Tekrar Geri Gelme Niyetine Etkisinde Algılanan Tatminin Aracılık Rolü: Restoran Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi, 12-15 Kasım 2015, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, ss. 619-628.

 

Tezler:

Dönmez, F. G. (2014). Kıyı otellerinde elektronik ilişkisel pazarlama faaliyetleri: Antalya ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde bir uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Muğla.


İnternet Kaynakları:
Türkiye İstatistik Kurumu (2014). Turizm istatistikleri revize sonuçları, 2001-2012. [URL: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15845] (Erişim 20 Şubat 2014).

TÜRSAB (2014). Milliyetlere Göre Gelen Turistler, http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/milliyetlerine-gore-gelen-yabanci-ziyaretciler, Erişim Tarihi: 20 Şubat 2014. 
 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, çalışma metni hazırlanırken tereddüt oluşur ise Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan ''Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition)¨ yazım kılavuzunun 6. baskısı kullanılmalıdır.