17. Ulusal Turizm Kongresi

Kabul Edilen Bildiriler Listesi

Kabul Edilen Bildiriler Listesi

17. Ulusal Turizm Kongresi'ne bildiri gönderimi, 1 Ağustos 2016 tarihinde sona ermiş olup; belirtilen tarih itibariyle toplam 189 bildiri Kongre Yürütme Kurulu Başkanlığı'na ulaşmıştır. Ulaşan her bildiri, hakem değerlendirme süreci için uzmanlık alanlarına göre seçilen Kongre Bilim Kurulu üyelerine gönderilmiştir. Ayrıca bildiriler, Kongre Yazım Kılavuzuna uygunluğu açısından Kongre Yürütme Kurulu üyelerince şekil açısından incelenmiştir.  Değerlendirme süreci sonunda, 160 bildiri kabul edilmiştir.

Kabul edilen bildirilerin kongrede sunulabilmesi ve kongre bildiri kitabında basılabilmesi için yazarlar tarafından aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir:

1.      Bildiri için en az bir yazar adına "Kongre Katılım Ücreti'nin 19 Eylül 2016 tarihine kadar kongre web sayfasında yer alan hesaba yatırılmış olması gerekmektedir. Bir bildiride, birden fazla yazarın kongreye katılımı durumunda, katılan her bir yazar için ayrı "Kongre Katılım Ücreti" ödenmelidir.

2.      Kabul edilen bildirilerin kongremizde sunulabilmesi için Kongre Kayıt Formu’nun doldurulması, imzalanması ve formun taranıp (pdf veya jpeg formatında), Kongre Katılım Ücretini gösteren banka dekontu ile birlikte 19 Eylül 2016 tarihine kadar utk17@mu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

3.      Katılımcılar kongre katılım ücretini yatırırken, banka dekontuna açıklama olarak  “UTK17 KATILIM ÜCRETİ”  ifadesini yazmalıdır. Lütfen EFT/Havale işlemi yaparken bu detaya dikkat ediniz.

4.      Gerekmesi durumunda bildirilerinizin baskıya hazır formatı e-posta ile hata olup olmadığı hususunun tespiti için tarafınıza gönderilecektir. Bu nedenle, tarafımızda kayıtlı olan  e-mail adresinizi sık sık kontrol etmenizi öneririz. 

5.      Tarafınıza gönderilecek olan "Telif Hakkı Devir Formu"nun, tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulması, ıslak imzalı olarak taranıp (pdf veya jpeg formatında), 19 Eylül 2016 tarihine kadar utk17@mu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri No

Bildiri Başlığı

Yazar(lar)

002

Erişilebilir Turizm Bağlamında Turistik Mobil Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme

Efnan Ezenel

Doç. Dr. Yaşar Sarı

003

Turizm Destinasyonu Rekabetçilik Faktörleri Ve Entropi Yöntemiyle Ağırlıklandırılması

Yrd. Doç. Dr.RamazanGöral

006

Ekoturizm Ve Ekoköy Tasarım Modelleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Doç. Dr. Bedriye Asımgil

Yrd. Doç. Dr. Figen Erdoğdu

007

Medikal Turizm Kapsamında Yapılan İnternet Aramalarının Google Trends Yardımıyla İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Pelin Arsezen-Otamış

Oğuz Doğan

008

Nepotizmin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Prosedürel Adaletin Aracı Rolü: K.K.T.C. Otelcilik Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Hüseyin Araslı

Hasan Evrim Arıcı

Furkan Araslı

009

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Hedefleri Ve Sektörden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ağraş

Azat Yıldız

Burak Yılmaz

010

Çanakkale İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyeli ve Turizm Açısından Kullanılabilirliği

Arş. Gör. Buket Buluk

011

Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Hamide Salha

Hasan Cinnioğlu

Hasibe Yazıt

012

Müze Ziyaretçilerinin Bölümlendirilmesi: Ankara Örneği

Yrd. Doç. Dr. Eda Gürel

013

Türkiye’de Enflasyon Ve Turizm Gelirleri İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz

Yrd. Doç. Dr. Burcu Ilgaz Yıldırım

Öğr. Gör. Furkan Yıldırım

Prof. Dr. Mustafa Gülmez

014

Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımını Engelleyen Faktörlerin Analizi: Sındırgı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Öğr. Gör. Dr. Melike Gül

Yrd. Doç. Dr. Kudret Gül

015

Türsab Bodrum Üyesi Seyahat Acentalarının Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Senem Yazıcı

Seda Şimşek

017

Turist Rehberliği Eğitimi Konusunda Değerlendirmeler

Dr. Mehmet Kürkçü

018

Lüks Turizm Destinasyonu Olarak İstanbul’un Rekabetçiliğinin İncelenmesi

Dr. Özen Kırant Yozcu

019

Türkiye’de Lisans Düzeyinde Gerçekleştirilen Turizm Eğitiminin Analizi

Arş. Gör. Eray Polat

Arş. Gör. Hasret Ulusoy

Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu

020

Otel İşletmelerinde Çevre Muhasebesi: Konya İli Örneği

Yrd. Doç. Dr. Semih Büyükipekçi

Saida Nur Özdemir

021

Kadın Turistlerin Satın Alma Davranışlarının Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi

Gözde Güven

Doç. Dr. Ferah Özkök

022

Gastronomi Turizmi Kapsamında Kars Yöresinin Yerel Tatlarının Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Dr. Bekir Eşitti

024

Halkla İlişkiler Ve Satış Geliştirme Aracı Olarak Gazetelerdeki Otel Rezervasyon İlanları Üzerine Bir Araştırma

Öğr. Gör. Makbule Civelek Oruç

Öğr. Gör. Olca Sezen Doğancili

Öğr. Gör. Taner Dalgın

025

Turizmde İşkoliklik Algısı: Gönüllü Müyüz Yoksa Zorunlu Mu? Turizm Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

Öğr. Gör. Ebru Ulucan

 

026

İşletmelerde Örtük Bilginin Dışsallaştırılması Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü: Termal Oteller Örneği

Bil. Uzm. Şernaz Bulut

Yrd. Doç. Dr. Özcan Zorlu

Yrd. Doç. Dr. Ali Avan

027

Teröre Dayalı Krizler Ve Sosyal Medya: Türkiye Örneği

Öğr. Gör. Gülsel Çiftci

Öğr. Gör. Duygu Yetgin

029

Küresel Sorunların Turizme Etkileri

Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu

Öğr. Gör. İrfan Yaşar

030

Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Aktörleri Olarak Kalkınma Ajansları Ve Örnek Bir Uygulama “İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi Ve Eylem Planı”

Doç. Dr. Süleyman Toy

Yrd. Doç. Dr. Uğur Çalışkan

031

Turizm İşletmelerinde Rekabet ve Rekabet Gücünü Etkileyen Unsurlar Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Doç. Dr. Burhanettin Zengın

Öğr. Gör. İsmail Bilgiçli

032

Destinasyon Gelişim Sürecinde Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı: Uşak-Ulubey İlçesi Örneği

Necip Özdemir

Yrd. Doç. Dr. Özcan Zorlu

Doç. Dr. Ahmet Baytok

033

Konaklama İşletmelerinde Online Dağıtım Ve Online Dağıtım Kanallarının Etkin Kullanılmasının Analizi

Öğr. Gör. Tevfik Demirçiftçi

Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol

034

Bitlis’in Ekonomik Kalkınmasında Turizmin Rolü Ve Önemi

Arş. Gör. Ümit Şengel

Doç. Dr. Burhanettin Zengin

037

Duygusal Emeğin, Örgütsel Yabancılaşma Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr.Gonca Kılıç

Öğr. Gör. Fatma Doğanay Ergen

Mustafa Gülaydın

038

Otel Seçiminde Online Müşteri Deneyimlerine Dayalı Analitik Hiyerarşi Süreci Yönteminin Kullanılması: Booking.Com Örneği

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erhan Summak

Halil Sunar

Mustafa Coşkuner

041

Seyahat Acentalarının Hizmetlerine Yönelik E-Şikâyetlerin Tekrar Satın Alma(Ma) Niyeti Çerçevesinde Çözümlenmesi

Öğr. Gör. Eda Avcı

Bil. Uzm. Günseli Güçlütürk Baran

Öğr. Gör. Gamze Özoğul

043

Mesleki Doyum Ve Mesleği Sürdürme/Bırakma Niyeti İlişkisi: Turizm Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma    

 

Prof. Dr. Umut Avcı

Arş. Gör. Filiz Gümüş Dönmez

Arş. Gör. Cemal Artun

044

Turizm Ekonomisi Odaklı Eğitimlerin Katılımcıların İlgi Ve Bilgi Düzeylerine Etkisinin Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi

Ebru Z. Boyacıoğlu

 

045

Türkiye’de Otel İşletmelerinin Finansmanında Bankacılık Sektörünün Rolü

Öğr. Gör. Diler Doğruol

046

Turist Rehberliği Eğitiminde Güncel Durum Ve Kavram Karmaşası

Yrd. Doç. Dr. Yalçın Arslantürk

Arş. Gör. Fulden Nuray Küçükergin

A. Zeki Apalı

047

Zigana Doğa Okulu Uygulaması Ve Zigana Bitki Müzesi

Savaş Aydın

048

Turist Rehberliği Meslek Kuruluşları Tarafından Rehberlere Sağlanan Desteklerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Arş. Gör. Hasret Ulusoy

Selin Manav

Doç. Dr. Özlem Köroğlu

049

Turistlerin Satın Alma Sonrası Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma

Doç. Dr. Burhan Kılıç

Güven Kırlı

Arş. Gör. Nisan Yozukmaz

050

Otel İşletmelerinde Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının İşgören Tutumları Üzerindeki Etkisi

Dr. Rabia Aydın

Yrd. Doç. Dr. Ülker Çolakoğlu

051

Yöresel Yemek Tercih Nedenleri İle Çevre Bilinci Arasındaki İlişkinin Tespit Edilmesi: Genç Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma

Öğr. Gör. Dr. Serkan Şengül

Doç. Dr. Oğuz Türkay

Öğr. Gör. Koray Genç

052

Bölgelere Göre Çevreye Duyarlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. İsmail Kızılırmak

Prof. Dr. A. Celil Çakıcı

Öğr. Gör. Seçkin Eser

053

Turizm Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye Örneği

Yrd. Doç. Dr. Bilge Karamehmet

054

E-Yorumlar Müzeler İçin Ne Diyor?

Yrd. Doç. Dr. Seda Şahin

Berna Şad

055

Arkeolojik Mirasın Korunmasında Turizmin Rolü

Şebnem Kurtuluş Kıvanç

056

Doğa Etkinliklerine Katılanların Doğa Temelli Turizme Yatkınlıklarının Ve Etkinliklere Katılım Güdülerinin Belirlenmesi

Arş. Gör. Sıla Karacaoğlu

Arş. Gör. Cansev Özdemir

Doç. Dr. Medet Yolal

058

Turizm Bölümlerini Tercih Eden Adayların Tercih Eğilimleri: Yükseköğretim Lisans Atlası Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Ömer Çoban

Yrd. Doç. Dr. S. Emre Dilek

Doç. Dr. Serhat Harman

059

Konya İli’nin Turizm Değerlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Vural Çağlıyan

Arş. Gör. Simge Tokay

060

Lisans Turizm Öğrencilerinin Bahşiş Paylaşımına İlişkin Adalet Algısı

Prof. Dr. A. Celil Çakıcı

Öğr. Gör. Oya Yıldırım

Öğr. Gör. Seçkin Eser

061

Otel İşletmelerinde Öz Benlik, Sosyal Kaytarma Ve İşe Geç Kalma Tutumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Batman İli Örneği

Arş. Gör. Volkan Genç

Arş. Gör. Seray Gülertekin Genç

Arş. Gör. Nur Kulakoğlu Dilek

062

Sürdürülebilirlik ve Ekoturizm Anlayışı: Muğla İlindeki Bazı Ekoturizm Alanları

Erinç Tozlu Özhan

Çağlar Kadir Özhan

063

Seyahat Bloglarında Türkiye’nin Destinasyon İmajının Saptanması

Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol

Hülya Özçit

064

Turizm Rehberliği Bölümü Lisans Öğrencilerinin “Turist Rehberliği” Mesleğine İlişkin Algılarının Mecazlarla Analizi

Yrd. Doç. Dr. Uysal Yenipınar

Arş. Gör. Elif Bak

Arş. Gör. Burhan Çınar

Yrd. Doç. Dr. Sevda Sahilli Birdir

Arş. Gör. Gizem Çapar

065

Terörün Türk Turizmi Üzerine Olumsuz Etkileri ve Alınabilecek Önlemler

Yrd. Doç. Dr. Hande Mutlu Öztürk

Yrd. Doç. Dr. Serap Alkaya

066

On Birinci Sakin Şehir Uzundere: Turizm Potansiyeli Açısından Gelişme Perspektifleri

Tanju Güdük

Yrd. Doç. Dr. Selda Uca Özer

Yrd. Doç. Dr. Demet Tuzunkan

Doç. Dr. Aslı Albayrak

067

Örgütsel Destek Algısı, İş Stresi, İşin Anlamlılığı Ve Proaktif Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Yaratıcılığına Etkisi: Beş Yıldızlı Bir Otelde Örnek Olay Çalışması

Doç. Dr. Yılmaz Akgündüz

Yrd. Doç. Dr. Özge Adan

Yrd. Doç. Dr. Ceylan Alkan

068

Konaklama İşletmelerinde Engelli Çalışanların Temel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Selvi Göçmen

Davud Nasibov

Yaşar Yiğit Kaçmaz

Yrd. Doç. Dr. Engin Üngüren

069

Gastronomi Turizmi İle Coğrafi İşaretlerin Entegrasyonunda Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol

Öğr. Gör. Şimal Şahinoğlu

070

Algılanan Hizmet Kalitesinin Toplam Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Memnuniyetine Etkileri: Suudi Havayolları Üzerine Bir Araştırma

Dr. Erdoğan Ekiz

Dr. Candan Ölçer

071

Fethiye’de Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Kırsal Turizme Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Gülay Özdemir Yılmaz

Melek Karpuz

072

Sosyal Medya Kullanma Motivasyonlarının Turistik Deneyim Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban

Emin Güleç

074

Kültür Turizminin Tanıtımına Yönelik Fotoğrafların Değerlendirilmesi: Türkiye “Home Of…” Konsepti Örneği

Yrd. Doç. Dr. Atınç Olcay

Metin Sürme

075

Turizmde Göçebe Girişimcilik ve Göçebe İşletmelerin Stratejik Yönelimleri: Fethiye Örneği

Yrd. Doç. Dr. Pelin Arsezen

076

Otel Yöneticilerinin Sosyal Sorumluluğa Bakışı: Akçakoca Üzerine Bir Araştırma

Öğr. Gör. Ramazan Kaya

Doç. Dr. Muammer Mesci

077

Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşlemeye Etkisi: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma

Öğr. Gör. Nihan Yarmacı

Musa Karaçor

Doç. Dr. Elbeyi Pelit

078

Müşterilerin Temalı Restoranlara Yönelik Algı Ve Tutumları:Leman Kültür Restoranlarına Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Aydan Bekar

Çisem Karakulak

Çağrı Sürücü

079

Konaklama İşletmelerinde Siber Aylaklık: Çalışanların Demografik Özellikleri İle Siber Aylaklıkları Üzerine Bir Araştırma

Oğuzhan Serttaş

Yrd. Doç. Dr. Güntekin Şimşek

080

Turizm Öğrencilerinin Kariyer Beklentilerinin Tespit Edilmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Araştırma

Doç. Dr. Mustafa Boz

Polat Yücekaya

Öğr. Gör. Özkan İmamoğlu

Karahan Kara

081

Kırsal Ve Kentsel Rekreasyon Etkinliklerine Katılım Düzeyine Yönelik İnceleme: Sakin Şehir Perşembe Örneği

Yrd. Doç. Dr. Üzeyir Kement

Berkan Başar

082

Şanlıurfa’yı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Güvenlik Algıları Üzerine Bir Araştırma

Arş. Gör. Mahmut Barakazı

Öğr. Gör. Ebru Karapınar

084

Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Gelişimi Ve İç Turizm Hareketlerine Etkisi Açısından Değerlendirilmesi: Thy Örneği

Prof. Dr. Füsun İstanbullu Dinçer

Özlem Taşkıran

085

Türkiye’de Lisans Ve Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Memnuniyetlerine İlişkin Alan Yazın Taraması

Yrd. Doç. Dr. Arif Güngör

Avşin Ayhan  

086

İş-Aile Ve Aile-İş Yaşamı Çatışması İle İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Hakan Koç

Arş. Gör. Dr. M. Murat Kızanlıklı

087

Farklı Mesafeler Farklı Beklentilere Neden Olabilir Mi? Yerel Halkın 2016 Expo’dan Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Arş. Gör. Ali Dalgıç

Prof. Dr. Kemal Birdir

088

Kişilik Özelliklerinin Turizm Sektörüne Bağlılığa Etkisinde Hizmet Verme Yatkınlığının Rolü: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Murat Yeşiltaş

Doç. Dr. Pelin Kanten

Arş. Gör. Serhat Adem Sop

Burçak Ekiztepe

089

Helal Turizm Kavramı Ve Gelişimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mehmet Sarıışık

Arş. Gör. Hüseyin Pamukçu

090

Restoran İşletmelerine Yönelik E-Wom İçerik Değerlendirmeleri: Eskişehir Örneği

Arş. Gör. Serhat Aydın

Selin Ögel

091

Fiyat-Kalite İlişkisi ve Yenilik Merakının Turistlerin Yerel Yiyecek Satın Alma Niyetine Etkisi

Doç. Dr. Bahattin Özdemir

Arş. Gör. Gökhan Yılmaz

Caner Ünal

092

Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Turizm Eğitiminin Gelişimi Kapsamında Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Yasin Keleş

Öğr. Gör. Melike Çakır Keleş

093

Restoranlarda Renk Ve Ton Olgusu

Arş. Gör. Selin İlsay

Doç. Dr. Murat Doğdubay

094

Turizm İşletmelerinin İnsan Kaynakları Planlamasında Bilgi Sistemlerinin Rolü 

Prof. Dr. Said Kıngır

Nadide Gizem Gürson

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Karakaş

095

Yerel Festival Bağlılığının Belirleyicileri: Otantiklik, Kalite Ve Değer Algısı

Duygu Aydın

Yrd. Doç. Dr. Ece Ömüriş

096

Hatırlanır Turizm Deneyimi (Mtes) Ölçeği’nin Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Arslan Ayazlar

097

Seyahat Acentası Çalışanlarında Öğrenme Odaklılığın Yeni Hizmet Gelişimine Etkisi

Ramazan İnan

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Ayazlar

098

Science Direct Veri Tabanında Taranan Dergilerin Bibliyometrik Analizi: ‘Turizm Talebi’ Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. İnci Oya Coşkun

Arş. Gör. Sezi Aydın Arslan

Arş. Gör. Erdal Arslan

099

Akraba Ve Arkadaş Ziyaretinin (Aaz) Türkiye Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru Arslaner

Öğr. Gör. Dr. Günay Erol

100

Sürdürülebilir Destinasyon Oluşturmada Paydaş Algılarının Araştırılması: Edirne İli Örneği

Arş. Gör. Meltem Yalçın Kayıkçı

İnci Çoğalmış

101

Seyahat Acentalarında Müşterilerle Üretim Üzerine Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Reşat Arıca

Doç. Dr. Murat Emeksiz

102

Konaklama İşletmelerindeki Yöneticilerin Öz Denetim Kişilik Özelliğine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

Yrd. Doç. Dr. Serdar Çöp

Prof. Dr. Yüksel Öztürk

103

Ekolojik Çiftliklerde Rekreasyonel Aktivitelerin İncelenmesi: Muğla Örneği

Yrd. Doç. Dr. Murad Alpaslan Kasalak

Yrd. Doç. Dr. Zeki Akıncı

Dilara Bahtiyar

Öğr. Gör. Çiğdem Kasalak

104

Yerel Halkın Bakış Açısıyla Kırsal Turizm: Geyikbayır Örneği

Dilara Bahtiyar

Yrd. Doç. Dr. Murad Alpaslan Kasalak

Yrd. Doç. Dr. Zeki Akıncı

106

Deniz Turizmine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Destinasyonu Örneği

Yrd. Doç. Dr. Pelin Arsezen-Otamış

Arş. Gör. Yunus Topsakal

107

Seyahat Acentelerinin Müşteri Şikâyetlerine Yaklaşımı: İstanbul, Ankara Ve Antalya Karşılaştırması

Yrd.Doç.Dr. Ali Türker

Öğr.Gör.Dr. Gülay Özaltın Türker

109

Turizm Destinasyonlarının Ve İşletmelerinin Geleceğini Hazırlamak

Yrd. Doç. Dr. Erkan Akgöz

110

Havayolu Çalışanlarında Örgütsel Bağlılık Düzeyi

Yrd. Doç. Dr. Arzu Gürdoğan

111

Turizm Fakültelerinde Düzenlenen Kariyer Günlerinin Algılanması Ve Etkinliği Üzerine Nitel Bir Araştırma

Doç. Dr. Dilek Dönmez Polat

Mustafa İnanç Kapucuoğlu

112

Türkiye’de Turizm Alanında Düzenlenen İlk Kongre: Beynelmilel Turizm Kongresi (31 Mayıs-05 Haziran 1930)

Öğr. Gör. Aysel Yılmaz

113

Futbol-Kamp Turizmi: Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin Turistik Ürün Çeşitlendirilmesi Kapsamında Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Gökalp Nuri Selçuk

Arş. Gör. Yusuf Bayraktar

Arş. Gör. Zühal Aksakallı

114

Yabancı Turizm Talebini Arttırmada İnanç Turizminin Önemi, Konya’nın Türkiye İçindeki Yeri

Yrd. Doç. Dr. Semih Büyükipekçi

Sunay Ezlen

115

Destinasyon Çekiciliğinde Gastronomik Ürün

Arş. Gör. Eda Alphan

Arş. Gör. Ayşe Şahin

Doç. Dr. FügenDurlu Özkaya

116

Gastronominin Sanatsal Kimliğinin Estetik Üzerinden İncelenmesi

Setenay Sipahi

Arş. Gör. Sema Ekincek

Yrd. Doç. Dr. Hakan Yılmaz

117

Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Ülke Deneyimleriyle Ekoturizm Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Nursen Vatansever Deviren 

Arş. Gör. Onur Yıldız

118

Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama: Muğla İli Örneği

Öğr. Gör. Ersan Erol

Yrd. Doç. Dr. Hakan Koç

120

Turizmi Anlamak: Memetik Bir Yaklaşım

Arş. Gör. Engin Bayraktaroğlu

121

Holidaycheck.De Web Sitesindeki Turist Değerlendirmelerine Göre Antalya Ve Barselona’daki 4 Ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Öğr. Gör. Ozan Güngör

Öğr. Gör. Mehtap Yücel

Öğr. Gör. Dr. Seden Doğan

122

Sağlık Turizminde Türkiye’nin Dünyadaki Yeri Ve Potansiyeli

Doç. Dr. Seher Nur Sülkü

123

Üçüncü Yaş Turistlerin İstanbul Deneyimini Etkileyen Unsurlar

Arş.Gör.Dr. Bilge Çavuşgil Köse

Prof.Dr. Ayşe Akyol

124

Festival Kalitesinin Turistlerin Bağlılıklarına Etkisi: Burhaniye Deve Güreşleri Festivali Örneği

Mehmet Oğuzhan İlban

Muammer Bezirgan

Fatih Çolakoğlu

126

Nevşehir İli Konaklama İşletmelerine Yönelik Turizm Talebinin Analizi, Modellenmesi Ve Tahminleri

Doç. Dr. Murat Çuhadar

Yrd. Doç. Dr. İsmail Kervankıran

130

Konaklama İşletmelerinde Çevreye Duyarlı Uygulamalar: Yeşil Yıldızlı Otellerin Web Sitelerinin İncelenmesi

Arş. Gör. Mehmet Ertaş

Arş. Gör. Burçin Kırlar Can

Arş. Gör. Hülya Yeşilyurt

Prof. Dr. Nilüfer Koçak

132

Rekreasyonel Liderlerin Ve Turist Rehberlerinin Rolleri Ve Özellikleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

Tuğçe Özoğul

Begüm İlbay

Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak

133

Sosyal Medyanın Turistik Ürün Satın Alma Davranışına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği

Cüneyit Güzel

Doç.Dr.MustafaSandıkcı

134

Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi Alan Turizm Sektörü Yöneticilerinin Aldıkları Eğitime Yönelik Algıları

Arş. Gör. Faruk Seyitoğlu

Doç. Dr. Ebru Tarcan İçigen

Yrd. Doç. Dr. Osman Çalışkan

135

Manisa’da Yöresel Yemeklerin Ve Lezzetlerin Turizmin Gelişimine Katkısının Belirlenmesi

Eda Özleyen

Prof. Dr. Mustafa Tepeci

Doç. Dr. Işıl Özgen

136

Turizmde 2016 Krizinden Çıkış Yolu: 2016 Turizm Eylem Planı, Turizm Akademisyenlerinin Eylem Planı Değerlendirmeleri

Doç. Dr. Yusuf Aymankuy

Arş. Gör. Özge Güdü Demirbulat

Yrd. Doç. Dr. Şimal Aymankuy

137

Eskişehir'de Yabancı Turist Sayısının Arttırılmasına Yönelik Seyahat Acentelerinin Rolleri Ve Çözüm Önerileri

Doç. Dr. Yaşar Sarı

Aybike Ceylanlar

138

Muğla İli'nde Turizm-Çevre-İnsan İlişkileri Ve Gökova Körfezi Alan Araştırması

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürdal

139

Yeni Bir Turistik Ürün Olarak Düğün Turizmi: Alanyazın İncelemesi

Doç. Dr. Kamil Unur

Öğr. Gör. Bayram Kanca

Arş. Gör. Çağdaş Ertaş

140

Kamp Turizminde Glamping İşletmeciliği: Kırklareli İli İçin Bir Model Önerisi

Mert Urdal

Yrd. Doç. Dr. Kaplan Uğurlu

141

Türkiye'nin Tanıtımı Kapsamında Posta Pullarının Fonksiyonel Önemi Ve Türkiye'deki Posta Pullarının İçerik Analizi Üzerine Bir Araştırma

Öğr. Gör. Halil İbrahim KARAKAN

Bilal Nadir ALKAN

Harun Reşit GÜNDOĞAN

Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU

142

Uluslararası İlişkilerdeki Kırılmaların Sivil Havayolu Taşımacılığına Yansımaları: Türkiye’deki Havalimanlarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Öğr. Gör. Emre Bahar

Öğr. Gör. Meltem Altınay

Prof. Dr. Derman Küçükaltan      

144

Terör, Politik İstikrarsızlık Ve Güvenliğin Türk Turizmine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Nedim Yüzbaşıoğlu

Arş. Gör. Yunus Topsakal

Öğr. Gör. Dr. Pınar Çelik

145

Konaklama İşletmelerinin Atık Ve Gıda Atık Yönetimi Uygulamalarının Yeşil Yıldız Kriterleri Kapsamında İncelenmesi: Mardin Örneği

Gülseren ÖzaltaşSerçek

Semra Gürbüz

Sadık Serçek

Tuğba Arık Yüksel

146

Yöneticilerinin Turizm Sektörü İle İlgili Gelişmeleri Takip Düzeyleri Ve Akademik Yayınlar Hakkındaki Tutumları: Çanakkale Otelleri Örneği

Öğr. Gör. Sinan Gökdemir

Arş. Gör. Serdar Sünnetçioğlu

Öğr. Gör. Ayşe Sünnetçioğlu

147

Geleceğe Yönelik Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Açısından Helal Turizm Konseptli Sağlık Turizmi Uygulanabilirliği Ve Ekonomik Açıdan Önemi

Prof. Dr. Mithat Zeki Dinçer

Arş. Gör. Bahar Türkay

149

Uluslararası Kruvaziyer Ziyaretçilere Ait Özelliklerin Birliktelik Kuralı Modeli İle Analizi

Gözde Öztürk

Doç. Dr. Abdullah Tanrısevdi

150

Restoran Müşterilerinin Sessizliği

İsmail Öztürk

Doç. Dr. Şirvan Şen Demir

Doç. Dr. Mahmut Demir

151

Örgütsel Ekoloji Kuramı: Otel İşletmeleri Popülasyonuna Yönelik Önermeler Geliştirme

Arş. Gör. Ahmet Uşaklı

152

Turizm Sektöründe Stratejik Yönetim Muhasebesi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi: Kuşadası’nda Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Funda Cengiz

Doç. Dr. Emre Cengiz

153

Türkiye’de 2016 Yılında Yaşanan Turizm Krizinin Antalya’daki Otel Yöneticilerinin Bakış Açısından Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Hümeyra Doğru

Arş. Gör. Handan Aytekin

Arş. Gör. Volkan Bahçeci

154

Lisansüstü Eğitimde Derse Devam Sorunsalı: Kastamonu Üniversitesi Örneği

Yrd. Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu

Elif Nur İrem Güzey

156

Dünyanın “En İyi” Restoranları Ve Türk Yemeklerine İlişkin Bir Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Burak Mil

Doç. Dr. Aslı Albayrak

Prof. Dr. Derman Küçükaltan      

157

Alternatif Turizmde Yeni Bir Saha: Lavanta Bahçeleri

Fatih Bilgiç

Doç. Dr. Şirvan Şen Demir

Doç. Dr. Didar Büyüker İşler

158

Anadolu Kültür Kökenleri Ve Halikarnas Balıkçısı

Arş. Gör. Nilgün Güneş 

Yrd. Doç. Dr. Nurşah Şengül

159

Hizmet Başarısızlıkları Ve Hizmet Telafileri: Alakart Restoranlarda Yaşanan Deneyimler Üzerine Bir Araştırma

Arş. Gör. Ozan Güler

Arş. Gör. Sercan Benli

Prof. Dr. A. Celil Çakıcı

160

Antalya İli Sürdürülebilir Destinasyon Gelişim Modeli Önerisi

Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz

Arş. Gör. Aylin Güven

161

Sosyal Medyadaki Restoran Tüketici Yorumlarının Değerlendirilmesi: Foursquare Örneği

Arş. Gör. Sema Ekincek

Yrd. Doç. Dr. Sibel Önçel

163

Sürdürülebilir Turizm Gelişiminde Bilginin Rolü: Bilgi Şehirleri

Merve Aycan

Yonceİmer

Doç. Dr. Erol Duran

164

Fiziksel Kanıtların Restoran Müşterilerinin Memnuniyetine Etkisi

Öğr. Gör. Ramazan Aslan

Doç. Dr. Şirvan Şen Demir

165

İmpulsif (Dürtüsel) Tatil Satın Alma: Kapadokya Bölgesi Örneği

Prof. Dr. Ali Erbaş

Onur Aslan

Arş. Gör. Barış Demirci

Öğr. Gör. Duran Cankül

167

Otel Konuk Memnuniyetini Etkileyen Unsurlar: En İyi Otel İşletmelerinin Çevrimiçi Tüketici Değerlendirmelerine Yönelik İçerik Analizi

Yrd. Doç. Dr. Murat Bayram

168

Kadın Aşçıların Üzerine Sinen Patriyarka Kokusu

Gülcan SEZER

Yrd. Doç. Dr. Beril DÖNMEZ

169

Turizmde Havayolu Şirketlerinin Fiyat Belirleme Politikaları Ve Oyun Teorisi Uygulaması

Hüseyin Avni Çubukcu

Yrd. Doç. Dr. Fahriye Uysal

Prof. Dr. Mustafa Gülmez

170

Drama Eğitiminin Konaklama İşletmelerindeki İşgörenlerin Sosyal Yetenekleri Üzerindeki Etkisi

Mert Urdal

Sibel Sü Eröz

173

Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlamanın Ve Çevre Sertifikalarının Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Halil Korkmaz

Doç. Dr. Lütfi Atay

174

Destinasyon İmajı Boyutlarından Değerlendirici İmajın Yerleşik Yabancıların Yerleşim Yeri Seçimlerinde Etkisi: Bodrum

Reşad Emre Özgüneş

Övgü Açıksözlü

Doç. Dr. Düriye Bozok

176

Tüketicilerin Değer Ve Kalite Algılamalarının Davranışsal Eğilim Üzerine Etkisi: Ankara'da 1. Sınıf Restoranlarda Bir Uygulama

Arş. Gör. Alper Işın

177

Turizm Alanında Üniversite-Sektör İşbirliği Nasıl Geliştirilebilir?

Gökçe Sel

Prof. Dr. Mustafa Tepeci

178

Türkiye'de Marinacılık Sektöründe Gelişmeler Ve Yeni Eğilimler Üzerine Nitel Bir Çalışma

Arş. Gör. Elif Koç

Öğr. Gör. Tuğçe Merve İnak

Zafer Ergül

180

Turist Çekim Merkezinde Hizmet Kalitesinin Önem Performans Analizi İle Değerlendirilmesi: Ölüdeniz Tabiat Parkı Örneği

Yrd. Doç. Dr. Işıl Arıkan Saltık

181

Turizm Sektöründe Enerji Tüketimi ve Enerji Tasarruf Olanakları

Harun Kemal Öztürk

Ö. Altan Dombaycı

182

Profesyonel Turist Rehberliği (Ptr) Öğrencilerinin Yurt İçi Uygulama Gezisi Ve Tur Rehberlerine İlişkin Algılarını Ölçmeye Yönelik Pilot Bir Çalışma

Arş. Gör. Funda Ön Esen

Doç. Dr. Özlem Güzel

Prof. Dr. Mustafa Gülmez

183

Turizm Fakültesi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Araştırması: Anadolu Üniversitesi Örneği Projesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru Zencir

Yrd. Doç. Dr. İnci Oya Coşkun

Prof. Dr. Semra Günay Aktaş

184

Kastamonu İlinde Turizmi Tanıtma Stratejileri Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Kutay Oktay

Emre Ergin

Öğr. Gör. Erhan İşlek

185

Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kendini Beğenmişlikleri İle Hizmet Yönelimleri Arasındaki İlişki

Prof. Dr. A. Celil Çakıcı

Öğr. Gör. Murat Özdamar

186

 Turist Rehberi Adayına Mesleki Ve Akademik Altyapı Yeterliği Kazandırma Süreci: Turist Rehberliği Bölümü İşleyiş Modeli

Arş. Gör. Alaattin Başoda

Öğr. Gör. Serkan Aylan

187

Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Yönelimleri

Doç. Dr. Sabahattin Deniz

188

Otel İşletmelerinde Mobbing Motivasyon İlişkisi: Antalya Dört Ve Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Öğr. Gör. Ahmet Can Uysal

Prof. Dr. Asım Saldamlı